គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Pos Solutions គឺជាក្រុមហ៊ុន Software Development ដែលធ្វើការផ្តោតទៅ ការអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធី ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការលក់ បង្កើតនឹងអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ​ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត។

ទំព័រនេះត្រូវបានប្រើដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកទស្សនាទាក់ទងនឹងពួកយើង គោលនយោបាយជាមួយនឹងការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការលាតត្រដាងអំពីផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានប្រសិនបើនរណាម្នាក់សំរេចចិត្តប្រើសេវាកម្មរបស់យើង។

ការប្រមូលនិងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ការបដិសេធភាព

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អ្នក​ផ្តល់​សេវា

យើងអាចជួលក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលភាគីទីបីដោយសារហេតុផលដូចខាងក្រោម៖